مرحله رشد اعضای بدن جوجه مرغ

دسته : اخبار سایت

روز اول تشکیل جنین ، ظهور لوله های اولیه ، ستون فقرات ، اعصاب ، سر و چشم

روز دوم تشکیل قلب و گوش و شروع ضربان قلب

روز سوم تشکیل بینی ، بالها و پاها

روز چهارم تشکیل زبان

روز پنجم تشکیل دستگاه تناسلی و تمایز جنسی

روز ششم تشکیل و شکل گرفتن منقار و پنجه ها

روز هفتم تشکیل پرها

روز دهم تشکیل منقار

روز سیزدهم شروع به رشد پنجه ها و فلسها

روز چهاردهم قرار گرفتن جنین در موقعیت اصلی خود در داخل تخم مرغ (سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ قرار می گیرد

روز شانزدهم جذب کامل سفیده

روز هفدهم کاهش مایع آمنیون

روز نوزدهم ورود کیسه زرده به حفره بدنی

روز بیستم جنین همه فضای تخم مرغ به جز کیسه هوا را پر می کند و سر زیر بال راست قرار می گیرد.در اثر انقباض ماهیچه گردن و زائده منقار بالا پوسته سوراخ می شود. 

روز بیست و یکم خروج جنین از تخم

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود