تأثیر دمای دستگاه جوجه کشی روی تراکم پر جوجه های گوشتی

دسته : آموزش جوجه کشی
پوشش پر طیور در تنظیمات دمای بدن، محافظت پوست در برابر آسیب ها و زخم های وارده از سایر طیور و محیط نقش بسزایی دارد. تحقیقات انجام شده نشان داده برنامه های خوراک طیور مادر بر روی رشد غشاء پوستی جوجه های گوشتی تأثیرگذار است.
در آزمایشات به عمل آمده توسط دانشگاه NC امریکا، به منظور بررسی تأثیر احتمالی محدودیت های جیرۀ غذایی مرغ مادر و دمای جوجه کشی بر روی تراکم پر جوجه های 22 روزه، تعداد فولیکول های پر شمرده شد .
گروهی از مرغ های مادر Cobb500 به دو گروه با برنامۀ جیرۀ خوراک متفاوت تقسیم شدند : 1- گروهی که هر روز بطور مرتب خوراک دریافت می کردند و 2- گروهی که منظم دریافت خوراک نداشتند. تخم مرغ های هر گروه جمع آوری شد و به طور تصادفی (random) در دستگاههای جوجه کشی با دماهای متفاوت تقسیم شدند : 1- در دمای استاندارد برای جوجه کشی (1 / 38 درجه سانتیگراد) و 2- کاهش دما در مراحل اولیه و افزایش دما در مراحل آخر.
در نهایت تعداد فولیکول پرهای جوجه های مرغ های مادر که دریافت خوراکشان نامنظم بود در شرایطی که در دستگاههای جوجه کشی با کاهش دما در ابتدا و افزایش دما در مراحل آخر بودند بیشتر بود. هیچ تأثیر خاصی از جوجه کشی بر روی جوجه هایی که خوراک مرتب داشتند دیده نشد.
تعداد فولیکول پرهای سینۀ جوجه هایی که در شرایط استاندارد دمای جوجه کشی بودند بیشتر از جوجه هایی که در دستگاه جوجه کشی با کاهش  دما در ابتدا و افزایش دما در مراحل آخر بودند.
نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود