اهمیت کیفیت تخم در جوجه کشی با ماشین جوجه کشی

دسته : آموزش جوجه کشی

کیفیت تخم تحت تاثیر عواملی مانند ژنتیک، مادر و محیط قرار می گیرد. واضح ترین اثر ژنتیک رنگ پوسته است و نژادهای مختلف تخم مرغ های با پوسته سفید، سبز و آبی تولید می کنند.

شکل و ظاهر تخم

بر اساس شواهد و بررسی ژنوتیپ های گوناگون، انتخاب تخم بر اساس شکل، قوام و ظاهر آن به طور چشمگیری جوجه درآوری را بهبود می بخشد. اما هچری ها اغلب تخم نطفه دار استاندارد را جهت جوجه کشی با ماشین جوجه کشی انتخاب می کنند و میزان جوجه درآوری بالا را برای رسیدن به نیازهای تولید خود قبول می کنند.

تخم های ژنوتیپ های بهگزینی شده جهت عملکرد تولید مثلی از یکنواختی بیشتری برخوردار بوده و کیفیت پوسته و میزان جوجه درآوری آن نسبت به تخم ژنوتیپ های بهگزینی شده جهت خصوصیات رشد و گوشت بیشتر است. بهگزینی نژادی جهت کیفیت تخم و عملکرد تولید مثلی در زمان بهگزینی جهت عملکرد رشد مستلزم جلوگیری از کاهش متوالی جوجه درآوری می باشد.

تخم مرغ

نواقص متداول تخم

نواقص متداول شامل پوسته شکسته و آسیب و شکل غیر طبیعی و قوام پوسته است. حدود دو درصد تخم ها در مزرعه در اثر شکستگی حذف می شوند اما اغلب یش از 5 درصد تخم های قرار داده شده در ماشین جوجه کشی دارای شکستگی های مویی هستند که جوجه درآوری را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس آزمایش های انجام شده در مکان های مختلف، تخم های دارای شکستگی موئی، کاهش وزن بیش از حد (بیش از 18 درصد در 24 روزگی) را تجربه می کنند که جوجه درآوری را به کم تر از 50 درصد کاهش می دهد. شکستگی مویی میزان آلودگی را افزایش می دهند. تخم های آلوده مواد چرکی را تولید می کنند که تخم های مجاور و طبقه پائین را تحت تاثیر قرار داده و جوجه درآوری را به طور عمده کاهش داده و کیفیت هوا و سلامتی جوجه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

تخم دو زرده

تخم های دو زرده هرگز هچ نشده و تخم های کوچک تر (کم تر از 50 گرم) به خوبی هچ نمی شوند. کنترل رشد و رسیدن به بلوغ جنسی در 26 هفتگی در نژادهای بهگزینی شده تولید تخم دو زرده را کاهش می دهد اما از وقوع آن جلوگیری نمی کند. با این حال، این نسبت به میزان 5/1 درصد در هفته از 12 درصد در 25 هفتگی به 2 درصد در 35 هفتگی کاهش می یابد. تولید تخم های ضخیم و منفذ دار، پوسته نازک و دارای شکستگی های مویی با افزایش سن بیشتر می شود که اغلب تحت تاثیر اقلیم قرار می گیرد به خصوص در دمای بالا که دریافت مواد مغذی کاهش می یابد.

تخم مرغ دو زرده

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود

6 شهریور 1397

ممنون از راهنمای شما