مشکلات احتمالی مربوط به حرکت راک

۱ – موتور راک دائم در حال چرخش است؟

• تنظیمات را بررسی کنید ، عدد منوی ton بیش تر از ۲۸ نباشد.

• دکمه چرخش دستی را بررسی کنید تا گیر نکرده باشد.

• یک لامپ را به طور موازی با موتور وصل کنید ، اگر موتور ایستاد خازن موتور خراب شده که باید تعویض شود. و یا به همان روش (با لامپ) ادامه دهید تا پایان دوره خازن را تعویض کنید.

۲ – موتور راک چرخش ندارد؟

• دقت کنید تا سیستم کنترل در وضعیت هچر نباشد. اگر چراغ هچر روشن بود با نگهداشتن دو کلید بالا و پایین به مدت سه ثانیه راک را از وضعیت هچر خارج کنید.

• راک را به صورت دستی با استفاده از دکمه ترنر در مدل های Dqi و (دکمه منو و دایره همزمان در مدل های dqsh) به حرکت در آورید اگر راک حرکت نکرد اتصالات برق در قسمت  برد (سیستم کنترل) و موتور بررسی نمایید.

۳ – راک هرز شده و نمی چرخد؟

• به علت فشار بیش از حد یا عدم رعایت توازن در چینش راک به چرخ دنده ای گیربکس موتور آسیب رسیده که باید تعویض شود.

پیام بگذارید