حرارت دادن تخم مرغهای نطفه دار

حرارت دادن تخم مرغ های نطفه دار قبل از انبار کردن درصد جوجه درآوری را بالا می برد

تخم مرغ نطفه دار را چه مدت می توان نگهداری نمود؟ گفته می شود که نگهداری تخم مرغ نطفه دار بيش از يک هفته درصد جوجه درآوری را کاهش خواهد داد . پس در مواردی که لازم است به ضرورت تخم مرغ نطفه دار بيش از يک هفته نگهداری شود چه بايد کرد؟

به نظر می رسد که در دوران تکامل جنينی ، فاز مطلوبی وجود دارد که باعث می شود جنين ها پس از رسيدن به اين فاز در هنگام انبار شدن تخم مرغ ها مدت طولانی تری را تحمل نمايند .

در نگهداری تخم مرغ های نطفه دار مهمترين عامل حرارت است و در رشد و تکامل تخم مرغ نقش اساسی دارد .
 
در عمل با اين آزمايش سعی شده است که قبل از انبار کردن ، تخم مرغ ها را به مرحله پيشرفته تری از تکامل سوق دهند تا قابليت زنده بودن جنين بيشتر شود .

 در حالت عادی تخم مرغ های نطفه دار در لحظه توليد ۴۰ درجه سانتی گراد و در دوره جوجه کشی ۳۷/۸ درجه سانتی گراد حرارت دارند .

شرايط مناسب برای نگهداری جنين به مدت طولانی زير درجه حرارت صفر فيزيولژيک است 
بين درجه حرارت صفر فيزيولژيک و حرارت ۳۷/۸ درجه سانتی گراد منطقه حرارتی بحرانی وجود دارد که در آن حرارت رشد کاهش و يا اساساً متوقف می شود ، در نتيجه جنين هائی که در اين منطقه از حرارت قرار می گيرند مرگ و مير بالائی دارند .

در شروع دوره جوجه کشی جنين ها برای بار دوم اين منطقه خطرناک را پشت سر می گذارند. در اين آزمايش سعی بر اين بوده است که قبل از طی اين دوره تخم مرغهای نطفه دار گرم شوند .
 
آزمايش با بکارگيری ۲۴۰۰ عدد تخم مرغ از مادر ۴۷ هفته انتخاب و در ۴ دسته به ترتيب در مدت در صفر ، ۳ ، ۶ و ۹ ساعت حرارت داده شد و سپس در دو گروه ( يک گروه به مدت يک هفته و گروه ديگر به مدت ۲ هفته ) نگهداری شد .

در زمان حرارت دادن ، دمای پوسته تخم مرغ به طور دائم اندازه گيری شد .حرارت دستگاه بر روی ۳۸ درجه سانتی گراد تنظيم و به منظور جلوگيری از افزايش رطوبت درب انکوباتور کاملاً بسته نگهداشته شد ، سپس اين تخم مرغ ها بلافاصله تا ۲۴ درجه سانتی گراد خنک شدند .

پس از ۳ ساعت تخم مرغها به انبار ديگری با درجه حرارت ۱۸ درجه سانتی گراد برای نگهداری برده شد .

آزمايش با انبار کردن تخم مرغهای نطفه دار يک و دو هفته در يک کارخانه جوجه کشی ادامه پيدا کرد و سپس با شرايط عادی داخل ستر ها چيده شد و کار جوجه کشی شروع شد .

 در طول جوجه کشی محل دقيق قرارگرفتن تخم مرغ ها ثبت و پس از تولد جوجه ها ، تخم مرغ های هچ نشده به دقت بررسی و علت و زمان عدم جوجه درآوری به دقت ثبت شد و در واقعTrouble shooting گرديد .

بالاترين جوجه درآوری در تخم مرغ های نطفه داری ديده شد که يک هفته نگهداری و به مدت سه ساعت گرم شده بود .

با افزايش مدت ذخيره سازی تخم مرغ های نطفه دار ، تلفات جنينی زودرس و ديررس و درصد جوجه های درجه ۲ نِيز افزايش پيدا کرد .
 
در صورتيکه تخم مرغ های نطفه دار به مدت ۳ – ۶ ساعت گرم شوند تلفات زودرس جنينی کاهش می يابد و درصد جوجه درآوری به ميزان ۱۱/۸ و ۹/۲ درصد در مقايسه با گروه کنترل افزايش مي یابد .

جوجه های درجه ۲ اغلب زمانی ديده می شوند که تخم مرغ ها بدون گرم شدن به مدت در هفته ذخيره سازی شده اند .
 
نتيحه گيری کلی اينکه تخم مرغ هایی که به مدت طولانی انبار می شوند ، حرارت دادن در ۳۸ درجه سانتی گراد به مدت ۳ و ۶ ساعت می تواند از کاهش درصد جوجه درآوری جلوگيری نمايد 

لازم به ذکر است آزمايشات نشان داد که حرارت از ۹ ساعت بيشتر مجددا باعث کاهش جوجه درآوری خواهد شد .

منبع:www.ipiran.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *