میزان مصرف دان مرغ تخم گذار

میزان مصرف دان مرغ تخم گذار

جیره غذایی مرغ

در ۷۴ هفتگی وزن متوسط ۲ کیلوگرم ۱۰۰ – + گرم است.

ارقام مربوط به مرغان تخم گذار با درصد تلفات صفر ارائه شده است.

پیام بگذارید