فیلم آموزش جوجه کشی

Damavand Quail

فیلم های آموزش جوجه کشی برای بهبود کیفیت و حل مشکلات جوجه کشی پرندگان مختلف

مناسب برای افرادی که به کار جوجه کشی مشغول هستند. فیلم ها شامل نکات تکثیر و جوجه کشی پرندگان مختلف به صورت کامل و کاربردی است.