شرایط محیطی ستر

شرایط محیطی ستر

آیا تخم ها را قبل از چیدن باید حرارت داد؟ حرارت دادن تخم ها قبل از چیدن آنها در انکوباتر به منظور کاستن از زمان لازم برای بازگشت به شرایط طبیعی ستر انجام می شود که باید کمتر از1/5ساعت باشد .

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 5 و 3