مهمترین علل و شرایط نگهداری تخم پرندگان قبل از انتقال به دستگاه جوجه کشی

مهمترین علل و شرایط نگهداری تخم پرندگان قبل از انتقال به دستگاه جوجه کشی

در مراکز پرورش به منظور اعمال مدیریت صحیح و تنظیم همزمانی تولد جوجه ها ، تخم ها را قبل از انتقال به دستگاه جوجه کشی برای مدتی معین در شرایطی خاص نگهداری می کنند

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 1 و 4