رطوبت لازم در هچر

رطوبت لازم در هچر

با تامین رطوبت کافی غشا های پوسته نرم باقی مانده و موجب بیرون آمدن راحت تر جوجه از تخم می گردد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 5 و 4