میزان مصرف دان مرغ تخم گذار

میزان مصرف دان مرغ تخم گذار

میزان مصرف دان مرغ تخم گذار،جدول تفکیک شده مصرف دان بر اساس وزن زنده مرغ تخم گذار

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 3 و 5