غاز

بیماری بال فرشته ای در غاز

بیماری بال فرشته ای در غاز

این عارضه که تحت عناوین « بیماری بال فرشته ای » ( Angel Wing ) و یا « لغزیدگی بال » ( Slipped Wing ) نامیده می شود ، ناشی از چرخش به سمت بیرون مفصل مچی و یا استخوان بزرگ مچ بال پرنده است .
ادامه مطلب